روغـن زيتـون داراب

روغن زيتون داراب محصولى ست صد در صد ايرانى. ما در توليد اين روغن زيتون تمامى تلاش خود را بكار برده ايم تا كالايى كه در اختيار مشترى قرار ميگيرد علاوه بر كيفيت و قيمت مناسب ، نمونه اى باشد از تلاش ايران و ايرانى در رسيدن به محصولى با كيفيت جهانى.ما ادعا ميكنيم و بر اين ادعا صادق و استواريم كه نهايت صداقت و تلاش خود را براى نيل به اين مقصود مصروف كرده ايم. روغن زيتون داراب علاوه بر كيفيت ممتاز خود نشان ميدهد كه اگر بخواهيم ميتوانيم به نقطه اى برسيم كه بتوان در همين آب و خاك محصولى توليد كرد تا به آن افتخار كرد و پاى آن ايستاد ...

Copyright © Darab Olive Oil Company 2012-2014. All rights reserved.(+98)277-0007